สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุษกรสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมวัยปีที่ ๑

รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุษกรสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ๒. โรงเรียนสาธิตจุฬา ๓. โรงเรีย......

อ่านต่อ

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบุษกร เป็นอารคาร2 ชั้น มีห้องเรียนทั้งหมด ๑๒ ห้อง เปิดสอนในระดับชั้นก่อนปฐมวัย - ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการสังเกต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการใช้อุปกรณ์ศิลปะ เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เน้นกระบวน......

อ่านต่อ

คณะครูผู้มีประสบการณ์

ผู้บริหารและคณะครูผู้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลบุษกร ...

อ่านต่อ

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลบุษกรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่าน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมดังนี้ กิจ......

อ่านต่อ

หลักสูตรการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้ ๔ สาระ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ - ๓ สาระที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก - เรามารู้จักกัน - ต้อนรับนักเรียนใหม่ - นี่แหละตัวฉัน - ร่างกาย......

อ่านต่อ
view