สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นักข่าวจากไต้หวันเข้ามาขอเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ

ประมวลผลภาพนักข่าวไต้หวันเข้ามาขอ เยี่ยมชมโรงเรียนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ ...

อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ...

อ่านต่อ

กิจกรรม summer ปี2558

ประมวลผลภาพกิจกรรม summer ปี 2558 ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รวมภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง

รวมภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

รวมภาพกิจกรรมเข้าพรรษา ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รวมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ...

อ่านต่อ

แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ

รวมภาพกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพกิจกรรมปิดภาคเรียนปี 2557 ...

อ่านต่อ

กิจกรรมสู่โลกกว้าง

ประมวลภาพกิจกรรมสู่โลกกว้าง ...

อ่านต่อ

กิจกรรมบุษกรสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์ ...

อ่านต่อ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รวมภาพกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ...

อ่านต่อ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

รวมภาพกิจกรรมนักเรียนแสดงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ...

อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิชาการ

รวมภาพกิจกรรมวันวิชาการ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมนิทานธรรมะ

รวมภาพกิจกรรมนิทานธรรมะ ...

อ่านต่อ

ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองประจำปี 2557

ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2557 ...

อ่านต่อ

สมศ. เข้ามาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓

สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ประมวลภาพการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ...

อ่านต่อ
เปิดรับสอนพิเศษ

เปิดรับสอนพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดรับสอนพิเศษ วันที่ 18 มีนาคม-ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นี้ ***ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3****...

อ่านต่อ
ประมวลภาพกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์  และงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร

ประมวลภาพกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์ และงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร

ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์ และฉลองครบครบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร ...

อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ( สมศ. ) รอบ ๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organizati......

อ่านต่อ

การสมัครเรียน

ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา 1. รับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2 - 6 ขวบ 2. หลักฐานที่ต้......

อ่านต่อ

รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุษกรสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมวัยปีที่ ๑

รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุษกรสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ๒. โรงเรียนสาธิตจุฬา ๓. โรงเรีย......

อ่านต่อ

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบุษกร เป็นอารคาร2 ชั้น มีห้องเรียนทั้งหมด ๑๒ ห้อง เปิดสอนในระดับชั้นก่อนปฐมวัย - ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ...

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการสังเกต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการใช้อุปกรณ์ศิลปะ เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เน้นกระบวน......

อ่านต่อ

คณะครูผู้มีประสบการณ์

ผู้บริหารและคณะครูผู้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลบุษกร ...

อ่านต่อ

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลบุษกรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่าน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมดังนี้ กิจ......

อ่านต่อ

หลักสูตรการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้ ๔ สาระ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ - ๓ สาระที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก - เรามารู้จักกัน - ต้อนรับนักเรียนใหม่ - นี่แหละตัวฉัน - ร่างกาย......

อ่านต่อ
view