สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบุษกร เป็นอารคาร 2 ชั้น มีห้องเรียนทั้งหมด ๑๒ ห้อง เปิดสอนในระดับชั้นก่อนปฐมวัย - ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓

 

 

 

 

view