สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ( สมศ. ) รอบ ๒

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ 

                     Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

                          โรงเรียนอนุบาลบุษกร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐

                                ผลการประเมินคุณภาพนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น

โรงเรียนอนุบาลบุษกรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบที่สองเมื่อ วันที่๒ – ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๓โดยได้รับการประเมิน ๓   ด้าน ด้านผู้เรียน   ด้านครู   และด้านผู้บริหารซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:

การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่า

เฉลี่ย

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน                                   

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์

๓.๔๔

ดี

ดีมาก

๓.๗๒

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี

๓.๓๘

ดี

ดีมาก

๓.๖๙

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

๓.๓๕

ดี

ดีมาก

๓.๖๘

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๔ ผู้เรียนมีความสารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

 

๓.๓๔

 

ดี

 

 

ดีมาก

 

๓.๖๗

 

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม  หลักสูตร

๓.๓๐

ดี

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

๓.๓๘

 

ดี

 

 

ดีมาก

 

๓.๖๙

 

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามรถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

๓.๓๗

 

ดี

 

 

ดีมาก

 

๓.๖๙

 

ดีมาก

 

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามรถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

๓.๔๑

ดี

ดีมาก

๓.๗๑

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๙  ครูมีความสามรถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

๓.๒๗

 

ดี

 

 

ดีมาก

 

๓.๖๔

 

ดีมาก

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ

 

๓.๘๙

 

ดีมาก

 

 

ดีมาก

 

๓.๙๕

 

ดีมาก

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:

การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่า

เฉลี่ย

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจักองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

๓.๖๙

ดีมาก

ดีมาก

๓.๘๕

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.๘๑

ดีมาก

ดีมาก

๓.๙๑

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๖๐

ดีมาก

ดีมาก

๓๘๐

ดีมาก

มาตรฐานที่  ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

๓.๖๗

ดีมาก

ดีมาก

๓.๘๔

ดีมาก

              ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย ของ  สมศ.      

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                                                                            

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view