สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

                       

  

  

  

 

 ศิลปะ  ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการสังเกต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการใช้อุปกรณ์ศิลปะ เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการทางด้านความคิด การถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพผ่านกิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์ศิลปะฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการสังเกต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการใช้อุปกรณ์ศิลปะ เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการทางด้านความคิด การถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพผ่านกิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์

                                                                       

 

  

  

  

  

  

เทควันโด  ฝึกการทำความเคารพ วินัยในการเรียน การฟังคำสั่ง การยืน และการเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักเทควันโด การต่อท่าและฝึกซ้อมความพร้อมในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

ว่ายน้ำ  ฝึกการทำความคุ้นเคยกับน้ำ การอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การเตะเท้า การดำน้ำ และการพัฒนาตามขั้นตอนของท่าต่าง ๆ จากง่ายไปหายาก เช่น ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ ฯ

  

 

 

 

 

 ภาษาอังกฤษ   ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่างๆ เน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ฝึกการออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้อง

คอมพิวเตอร์  ฝึกทักษะการจับ Mouse เพื่อ Click และ Drag  ฝึกอ่านคำสั่งต่างๆ แล้วปฏิบัติตาม  และฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา  ขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับคุณธรรมหลายๆ  ด้านอย่างไม่รู้ตัว เช่น ความรับผิดชอบ และความอดทน  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view