สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงสร้างหลักสูตร

           โรงเรียนอนุบาลบุษกรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัยปีที่ ๓

 โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่าน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ดังนี้

กิจกรรมเคลื่อนไหว

 

  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 

 กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

 กิจกรรมเสรี

 

     กิจกรรมกลางแจ้ง

 

 เกมการศึกษา

 

    

 

  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view