สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักสูตรการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้ ๔ สาระ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ - ๓ 

สาระที่ ๑  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 - เรามารู้จักกัน

 - ต้อนรับนักเรียนใหม่

 - นี่แหละตัวฉัน

 - ร่างกายของฉัน

- ประสานสัมผัสทั้ง ๕

- อาหารดีมีประโยชน์

- อนามัยดีมีความสุข

- หนูน้อยมารยาทดี

- เด็กไทยน้ำใจงาม

สาระที่ ๒  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

 - ครอบครัวแสนรัก

 - บ้านของฉัน

 - โรงเรียนของฉัน

 - ชุมชนของฉัน

 - อาชีพในชุมชน

 - เที่ยวสนุกในชุมชน

 - จังหวัดของเรา

 - เรารักประเทศไทย

 - นานาประเทศ 

สาระที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว

 - สิ่งมีชีวิต

 - สัตว์น่ารัก

 - พืชน่ารู้

 - สิ่งไม่มีชีวิต

 - ธรรมชาติน่ารู้

 - ฤดูกาล

 - คืนวันที่แปรเปลี่ยน

 - สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

 - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระที่ ๔ เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

 - สีสันอันสดใส

 - รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส

 - ชั่ง ตวง วัด

 - สิ่งของในบ้าน

 - เครื่องมือเครื่องใช้

 - เครื่องทุ่นแรง

 - คมนาคม

 - การติดต่อสื่อสาร

 - เทคโนโลยี

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view