สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

โรงเรียนอนุบาลบุษกร


โรงเรียน อนุบาลบุษกร ก่อตั้งโดยคุณพ่อสมนึก  เขียวมีส่วน ซึ่งท่านมีความมุ่งมั่น ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานและอนาคตของชาติต่อไปจึงเป็นแรง บันดาลใจให้ท่านก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลบุษกรขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๖ และเปิดทำการสอนเป็นทางการวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน

ภายใต้การบริหารงานของ

นางสาวศิริรักษ์    เขียวมีส่วน

ผู้รับใบอนุญาต

 

นางสาวจรรยา    ขุนทรมาลี    

ผู้อำนวย

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลบุษกร  “ เสริมสร้างปัญญา   พัฒนาการดี   มีคุณธรรม.”

คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลบุษกร  “ระเบียบเกิดที่บ้าน    คุณภาพเกิดที่บุษกร  ”

 

ระเบียบการ

            โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดทำการสอนระดับก่อนปฐมวัย – ปฐมวัยปีที่ ๓

 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ  ๒ – ๖  ขวบ เบอร์ติดต่อ   ๐-๒๔๒๔-๕๔๘๔๐- ๒๔๒๔-๔๒๔๖   

แฟ็ก  ๐-๒๘๘๔-๘๙๔๕  E mail : budsakorn@hotmail.com , Facebook : Anuban Budsakorn หรือ www.anubanbudsakorn.com